صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 2095
تعداد نوشته ها : 3
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

سلام می کنم به شما که هم اکنون زندگی می کنی ما انسانها بایستی خیلی بیشتر ازلحظات عمرمان رامدیریت کنیم که به هدرنرود واین موضوع ماراهرچه بیشتر به یاد مرگ می اندازد چراکه اگر مرگ نبود مادیگر غصه ازدست دادن زمان نمی شدیم وهمیشه می توانستیم به فکر خوشگذرانی باشیم .حال که مرگی وجود دارد که مارابه دنیای دیگر می برد وزمان ومکان پرکشیدن ما می تواند هم اکنون باشد نبایستی فرصتها راازدست داد چرا که رسول خدا حضرت محمد علیه السلام می فرماید :(چنان نماز بخوانید که فکر می کنید آخرین نمازتان است )  پس یکی از توشه هایمان که افضل ترین توشه است نماز است .توشه های دیگر که می توانیم برای آخرین سفرمان برداریم وبسیار به دردمان می خورد عبارت است:استغفار،دعا،احترام به پدرومادر،صدقه دادن به فقیر وکمک به خلق خدا برای رضای خدا ،دستگیری مظلوم وپیکارباظالم و طلب آمرزش برای خود ودیگران وغیره .........                                  (خواهشمندم بنده رانیز در دعای آمرزش از خدای بزرگ یاد کنید)   م.ی ازتهران

دسته ها :
پنج شنبه بیست و نهم 12 1387

هیچ چیزی به اندازه یادخدامراآرامش نمی دهد. بنده حقیرناچیزوحتی میتوان گفت هیچ توان درک خدای بزرگ راندارد . به نظرمن خداونداسرارش رابرای کسی بازگو میکند که آن انسان اسراردیگران راکه خدادوست ندارد افشاء کنیم افشاءنکنیم ووقتی خداازاین بنده راضی شد حقایقی راکه آن انسان نمی دانسته رابرایش آشکار می کند چراکه آن بنده خدا لیاقتش رانشان داده که حافظ اسرار است .    ((خداوندا اسرار و عیوب وچیزهایی که از افشاءشدن آن ما راازانسانیت میاندازد چه دردنیا وچه درآخرت ممانعت به عمل بیار ))         ان شاءالله

دسته ها : مذهبی
چهارشنبه هفتم 12 1387
X